Бланки и формуляри

 • Авансов отчет в български лева

 • Акт за брак в производството

 • Акт за констатирана повреда на автомобилна гума

 • Амортизационен план на дълготраен актив

 • Временна разлика за материални запаси

 • Заповед за командироване в чужбина

 • Заповед за разрешаване на отпуск

 • Инвентаризационен опис на дълготрайни активи

 • Искане за отпускане на материали

 • Карта за отчитане пробега на автомобилна гума

 • Опис на преки чуждестранни инвестиции

 • Опис на разходооправдателни документи

 • Приходен касов ордер в български лева и валута

 • Протокол за безвъзмезна сделка

 • Протокол за бракуване на автомобилна гума

 • Протокол за бракуване на дълготраен актив

 • Протокол за бракуване на материални запаси

 • Протокол за преместване на дълготраен актив

 • Протокол за приемане и предаване на автомобил

 • Протокол за резултатите от инвентаризация на разчети

 • Складова разписка за приемане и предаване на материални запаси

 • Сравнителна ведомост от инвентаризация на дълготрайни активи

 • Счетоводна справка

 • Товарителница за отчитане на превозите с товарен автомобил

 •  
  Valid CSS! Validate expert-2002.com markup Validate expert-2002.com accessibility Validate expert-2002.com web content accessibility guidelines 1.0 RSS Feed Powered by PHP Powered by MySQL Anti spam protection Powered by Apache Any browser project